Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Municipio de Lousada

Ο Δήμος Lousada είναι ένας θεσμός της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πληθυσμού 50.000 κατοίκων στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Lousada, που περιλαμβάνει 25 ενορίες. Ο Δήμος Lousada κατευθύνει τη δράση του προς την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να προωθήσει και να ενισχύσει το συμβούλιο σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο, να βελτιστοποιήσει τη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ενώ παράλληλα αγωνίζεται για μια δημόσια διοίκηση ικανή να ανταποκριθεί στους στόχους ανάπτυξης του συμβουλίου και των αναγκών των πολιτών της. Η αποστολή του είναι να καθορίσει κατευθυντήριες στρατηγικές και να ακολουθήσει δημόσιες πολιτικές προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και της προώθησης της ποιότητας ζωής των πολιτών της και της εξασφάλισης υψηλών προτύπων για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς του είναι η προώθηση και υποστήριξη της εκπαίδευσης σε όλες τις περιοχές του. Η παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταπόκριση των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού σε σχέση με την τοπική αγορά εργασίας.

Contact information

Address

Website

E-mail