Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρησιακών Σπουδών

8 ενότητες

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ενδοεπιχειρηματικότητα

Ενότητα 2: Έρευνα και Ανάλυση

Ενότητα 3: Παραγωγή και Αξιολόγηση Ιδεών

Ενότητα 4: Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

Ενότητα 5: Καθοδήγηση και Δεξιότητες

Ενότητα 6: Διαχείριση Αλλαγής

Ενότητα 7: Πλάγια Σκέψη και Δημιουργικότητα

Ενότητα 8: Διαχείριση Έργου